dr Robert Rejniak

Przewodniczący Zarządu, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący, Trener i superwizor PTDM, członek MINT

O mnie

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem, doktorem nauk społecznych, posiadam również certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz jestem członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers. http://www.motivationalinterviewing.org/search/site/RobertRejniak

Od wielu lat współpracuję jako niezależny ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej KBPN) przy Ministerstwie Zdrowia. W ramach współpracy wdrażałem na terenie kraju jako trener i instruktor program Wczesnej Interwencji wobec młodych osób używających substancji psychoaktywnych „FreD goes net”. Posiadam certyfikat realizatora programu „CANDIS”.

W latach 2007-2023 kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy, 2002-2015 wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

Od 30 lat zajmuję się profilaktyką i terapią uzależnień. Swoją drogę zawodową rozpoczynałem w trakcie studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy jako wolontariusz, a potem stażysta w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej dla młodzieży. Ukończyłem Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej oraz Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Byłem również stażystą w zespole diagnostyki pacjentów z podwójnymi diagnozami w Centrum Leczenia Uzależnień w Gliwicach. Odbyłem również staż w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu. 

Jestem również autorem i realizatorem wielu programów profilaktycznych, terapeutycznych i szkoleniowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (wdrożenie rekomendowanego programu wczesnej interwencji „FreD goes net” na zlecenie KBPN).

Moje artykuły na temat profilaktyki i terapii uzależnień znajdziecie w czasopismach: „Problemy narkomanii” (1997-2009) oraz „Serwis Informacyjny–Narkomania” (2008-2020), „Remedium” (2011-2015), „Świat problemów” (2012-2023), Przegląd Pedagogiczny (2019-2023) a także na stronie internetowej www.narkomania.org.pl.

W moim podejściu do problemów uzależnień od wielu lat kieruję się przede wszystkim zasadami Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing). Metoda ta jest oparta na podejściu humanistycznym, terapii poznawczo-behawioralnej i psychologii motywacji. Polega na takim oddziaływaniu terapeutycznym, aby wzmocnić w kliencie jego efektywne zaangażowanie w leczenie i wprowadzanie istotnych zmian w życiu. Jak wykazują badania w dziedzinie uzależnień, stosowanie terapii motywującej znacząco wpływa na efekty terapii, m.in. zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania leczenia, wzmacnia aktywne uczestnictwo w terapii, zmniejsza zjawisko oporu, które wiąże się z brakiem podejmowania przez klientów zmian, zwiększa motywację w okresie i po zakończeniu terapii, umożliwiając stawianie sobie kolejnych celów, budowanie więzi z rodziną, rozwijanie zainteresowań itp. Twórcami tego modelu są prof. W.R.Miller i prof. S. Rollnick.

Zainteresowania

motocykle, muzyka rockowa, historia

Obszary pracy terapeutycznej, czyli w czym się specjalizuję

Prowadzę terapię uzależnień (w tym terapię „CANDIS”) i terapię motywującą do zmiany oraz udzielam również porad i konsultacji dotyczących problemów rodzinnych związanych z uzależnieniami, współuzależnieniem i przemocą domową. Pomagam także w rozwiązywaniu problemów wychowawczych młodzieży w okresie dorastania, praca z nastolatkiem mająca na celu zażegnanie kryzysów wewnętrznych leży również zakresie moich kompetencji. Realizuję również program „FreD goes net”.

Kursy, szkolenia

1995 Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej – organizator: Agencja   Doradztwa Zawodowego “AD” w Warszawie 200 godz.

1996 Warsztaty doskonalenia Zawodowego w zakresie prowadzenia grupy oraz elementów teorii i praktyki terapii rodzin – organizator: Agencja Doradztwa Zawodowego i Polskie Towarzystwo Psychologiczne 72 godz.

1997 Warsztaty Edukacyjne w Wicken House – organizator: Rada Hrabstwa Essex w Wielkiej Brytanii 50 godz.

1997 Szkolenie i staż: Podwójne diagnozy – organizator: Centrum Leczenia Uzależnień w Gliwicach 50 godz.

1999-2000 Studium Terapii Uzależnień – organizator: Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie 400 godzin

2000-2001 Asystent Studium Terapii Uzależnień IPZ PTP w Warszawie (IX edycja)

2001-2002 Superwizja kliniczna w ramach przygotowania do Certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień MZiOS Staż w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu

2003 Mediacje między ofiarą a sprawcą – organizator: Polskie Centrum Mediacji w W-wie

2003 Profilaktyka narkomanii – doświadczenia francuskie – organizator: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Mission Interministerielle de Lutte Contre la Drogue France program Phare 2000

2003 Pomoc dla sprawców przemocy domowej – organizator: Fundacja im. S. Batorego w Warszawie

2003 Interwencja kryzysowa wobec pacjentów uzależnionych i ich rodzin – organizator: BORPA i Kasprzakowie

2003 Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 236

2003 Osobowość zależna – teoria i psychoterapia – organizator: BORPA

2003-2004 Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii – Fundacja Maraton i KBPN program rekomendowany przez ONZ, UNDP, UNICEF

2005 Diagnoza nałogowych schematów i strategie pracy terapeutycznej – organizator: ZLO Czarny Bór

2005 Rozpoznanie zmian organicznych pacjentów uzależnionych – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień i BORPA

2006 Psychologia kliniczna – psychopatologia – psychoterapia – organizator: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień

2006 Podobieństwa i różnice w leczeniu osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu – organizator: PARPA i KBPN

2006 szkolenie dla trenerów programu Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii – organizator: KBPN i FRDL

2008 szkolenie dla trenerów realizatorów programu wczesnej interwencji FreD goes net – organizator: LWL Koordinationstelle Sucht Munster

2008 Wybrane metody pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem i ich rodzinami – organizator: KBPN

2010 certyfikat trenera i instruktora programu wczesnej interwencji FreD goes net LWL Koordinationstelle Sucht Munster

2010-2012 Akademia Motywacji i Zmian PTTM w Warszawie – Studium Terapii Motywującej

2011 Diagnoza i terapia patologicznego hazardu – organizator: Fundacja Zależni-Niezależni oraz Milion Marzeń

2012 Szkolenie dla realizatorów programu CANDIS, terapia osób uzależnionych od kanabinoidów – organizator: KBPN

2013 certyfikat terapeuty motywującego nr 32, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej

2013 certyfikat ukończenia szkolenia dla nowych trenerów – organizator: MINT (Motivational Interweving Network of Trainers) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów terapii motywującej

2013-2023 udział w Międzynarodowych Konferencjach MINT w Krakowie (2013), Berlinie (2015), Dublinie (2017), Tallinie (2019) i Kopenhadze (2023) 

2015 szkolenie Uzależnienia Behawioralne – organizator: Fundacja Res Humanae

2016 szkolenie „Dialog Motywujący w pracy z grupami” T.Barth – organizator: Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego w Poznaniu

2017   szkolenie: Motivational Interviewing Treatment Integrity, dr Cristiana Fortini,                      organizator PTTM i Uniwersytet w Lozannie

2020   Kurs Terapia Poznawczo-Behawioralna (36 godz.) Centrum Rozwoju

Personalnego we Wrocławiu

2021   udział w Międzynarodowym MINT Virtual Forum

2022   udział w VI Międzynarodowej Konferencji  Motivational Interviewing (13-16 czerwiec – 12 godzin)

2022  udział w Ogólnopolskiej Konferencji „W kierunku zintegrowanego modelu polityki  rozwiązywania problemów uzależnień” org.Fundacja Res Humanae i Krajowe  Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

2022  udział w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Neurodydaktyki w Katowicach org. Uniwersytet Śląski w Katowicach (21-23 października 2022)

 

Doświadczenie zawodowe – dydaktyczne

1994-1998 współpracownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej w Bydgoszczy jako wolontariusz, stażysta i specjalista ds. profilaktyki uzależnień

1996-1998 Kierownik Poradni Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy

1998-1999 Pracownik Działu Terapeutycznego Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy, terapeuta

1999-2007 Kierownik Filii Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (specjalista psychoterapii uzależnień)

2007-2008 Koordynator Zespołu Pedagogicznego w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

2008-2009 specjalista psychoterapii uzależnień w Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień NZOZ

2009-2023 Dyrektor Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy

1995-2024 (obecnie) Przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy

2002-2016 Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTZN w Warszawie

1996-1998 współpracownik Pełnomocnika Wojewody ds. Przeciwdziałania Narkomanii UW w Bydgoszczy jako koordynator programów profilaktycznych

2001-2010 autor i realizator programu szkoleniowego z zakresu podstaw pomocy terapeutycznej, profilaktyki i terapii uzależnień „Szkoła Pomagania” – do 2009 r. 9 edycji ukończyło ok. 120 osób

2001-2011 autor i realizator programu profilaktyki narkomanii w Zakładach Karnych pt. „Szansa na zmianę” – ZK Bydgoszcz, ZK Koronowo (do 2011 r. prowadzenie 25 edycji grup)

2010-2016 współpraca z Zakładem Poprawczym w Szubinie

Realizator/ trener programu: Gminne programy przeciwdziałania narkomanii – org. FRDL, KBPN, Rząd RP, Transition Facillity UE

od 2008 Ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ds. realizacji pilotażowego międzynarodowego projektu „FreD goes net” UE w ramach środków Public Health Programme (Certyfikat trenera – szkolenie w Traunkirchen/Linz Austria 2008, od 2010 certyfikat instruktora programu FreD wydany przez Koordinationstelle Sucht Munster)

2010-2023 prowadzenie szkoleń dla realizatorów programu „FreD goes net” organizowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie obecnie KCPU 

2012 Prowadzenie 2-dniowego modułu warsztatowo-wykładowego dotyczącego pracy z dziećmi i młodzieżą w podejściu motywującym podczas III edycji Studium Terapii Motywującej Akademii Motywacji i Zmian w Warszawie

2013-2015 Szkolenia „Dialog motywujący w pracy z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem” VI i XII 2013 (2 x 2-dniowe) dla Gdańskiej Policji – organizator: Towarzystwo Profilaktyki Społecznej „Mrowisko” Gdańsk

2013 Szkolenie „Dialog motywujący w pracy osobą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem” dla Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Osielsko VI 2013 w Koronowie

2013 Szkolenie „Dialog motywujący w pracy osobą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem” dla Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobrcz XI 2013 w Fojutowie

2013 Szkolenie „Dialog motywujący w pracy z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem”  dla pedagogów szkolnych i socjoterapeutów w Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu XII 2013

2014 Szkolenie 3-dniowe dla terapeutów: „Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi” w Drohobyczu (Ukraina) VI – organizator: Monar i KBPN

2014-2015 trener Dialogu Motywującego realizacja szkolenia i superwizji dla realizatorów Programu System Ukierunkowanej Pomocy Psychologicznej

2015-2016 Szkolenia 2 x 20 h „DM w pracy z osobami uzależnionymi” w ramach Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu, akredytacja KBPN

2015 Szkolenia ogólnopolskie 2 x 60 h dla terapeutów i kadry kierowniczej ośrodków i poradni MONAR pt. „Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi”

2015-2016 prowadzenie modułu pt. „Rozwijanie umiejętności w DM” w ramach Studium Terapii Motywującej organizowanego przez Ośrodek Motywacji i Zmian w Poznaniu

2016 prowadzenie szkolenia „Dialog Motywujący w pracy terapeutycznej” dla terapeutów i kadry wychowawczej, 40 godz. – organizator: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach

2016 prowadzenie szkolenia dla kadry „Dialog motywujący w pracy z wychowankiem” 20 godz. Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach

2016 Współprowadzenie szkolenia „Dialog Motywujący w pracy z grupami” Polskie Towarzystwa Dialogu Motywującego prowadzenie T.Barth

2017-2020 Prowadzenie szkolenia pt.: „Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi” dla Instytutu Edukacji i Terapii w Poznaniu w ramach Studium Terapii Uzależnień 

2017 Prowadzenie szkoleń i superwizji dla Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w ramach projektu pt.: „Dialog Motywujący w praktyce – szkolenia na trzech poziomach zaawansowania dla specjalistów pracujących z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych” (62 godz.)

2017-2019 Prowadzenie 4 edycji projektu dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pt. „Dialog Motywujący w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym” (280 godz.)

2017 Prowadzenie szkolenia pt.: „Podkarpackie szkolenie dla terapeutów uzależnień z zastosowania DM” (49 godz.)

2017 Prowadzenie szkolenia pt.: „Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi” dla Zarządu Województwa Małopolskiego (20 godz.)

2017 Prowadzenie 2 edycji szkolenia pt.: „Dialog Motywujący – skuteczne wsparcie w procesie zmiany” (50 godz.) dla Zarządu Województwa Pomorskiego

Współpraca z uczelniami

2002-2003 Wykładowca i współpracownik Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

2002-2004 i 2009 Współpracownik wykładowca Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

2001-2009 Współpracownik Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego w Bydgoszczy

2015-2023 Współpracownik wykładowca Wydziału Pedagogiki,  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ważniejsze konferencje aktywne

2001 Wykład-Prezentacja na VIII Europejskiej Konferencji dotyczącej Rehabilitacji i Polityki Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie „Kształtowanie systemu wartości a narkotyki” oraz moderator części warsztatowej

2002 Organizacja I Ogólnopolskiego Sympozjum Profilaktyki Uzależnień „Piwo i marihuana – prolog do uzależnienia” w Bydgoszczy

2003 Prowadzenie konferencji „Wakacje – zagrożenie czy szansa” – UM Bydgoszczy

2003 Wykład-Prezentacja na Międzynarodowej Konferencji z okazji 25-lecia MONAR w Warszawie

2004 Prowadzenie Konferencji „Współczesne przejawy patologii społecznej” w Przyjezierzu

2005 Wykład-Prezentacja na Konferencji wojewódzkiej „Narkotykowa rzeczywistość” w Ciechocinku

2005 Organizacja Konferencji Wojewódzkiej „Narkotykom w szkole STOP” w Solcu Kujawskim pod Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2006 Organizacja II Ogólnopolskiego Sympozjum Profilaktyki Uzależnień „Żeby linia nie była prosta” w Solcu Kujawskim pod patronatem Ministra Zdrowia

2008-2009 Organizacja wojewódzkich konferencji „Narkotyki a przestępczość” i „Narkotyki a śmierć” w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

2010 Prezentacja dotycząca pracy z młodzieżą metodą MI, podczas konferencji organizowanej przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej „Terapia Motywująca w Uzależnieniach”

2011 Prowadzenie warsztatów z zakresu wczesnej interwencji wobec młodych osób używających narkotyków w Jachrance dla terapeutów uzależnień – organizator: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2012 Wykład i prezentacja na I Ogólnopolskiej Konferencji Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Perspektywy Współpracy. Konstancin-Jeziorna, 6-8 listopada – organizator: KBPN, Fundacja Res Humanae

2012 Prowadzenie 2-dniowego modułu warsztatowo-wykładowego dotyczącego pracy z dziećmi i młodzieżą w podejściu motywującym podczas III edycji Studium Terapii Motywującej AMiZ w Warszawie

2013 Wykład „Dialog motywujący w pracy z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem” – organizator: Miejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie i Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Collegium Medicum UJ

2013 Prowadzenie panelu ekspertów na II Ogólnopolskiej Konferencji Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Perspektywy Współpracy. Konstancin-Jeziorna – organizator: KBPN, Fundacja Res Humanae

2013 Ogólnopolska Konferencja na temat Hazardu w Zielonej Górze, wykład i warsztaty na temat hazardu i terapii (XI 2013)

2015 organizacja Ogólnopolskiej Konferencji w Bydgoszczy pt. „Zagrożona młodzież i skuteczne metody interwencji” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych (X.2015)

Ważniejsze publikacje

1999-2009 artykuły w kwartalniku Problemy Narkomanii Red. PTZN, KBPN, Powrót z U, Monar

 1. Markiewicz A. Rejniak.R., (2007) Wpływ alkoholu i narkotyków na sprawność kierowcy, „Problemy Narkomanii” ,1, 69-77
 2. Rejniak R.,(2008) Profilaktyka selektywna – program wczesnej interwencji „FreD Goes Net”, Serwis Informacyjny. Narkomania , 3 (42)
 3. Rejniak R.,(2008) Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, Numer Specjalny z okazji 15-lecia KBPN „Serwis Informacyjny Narkomania” ,5 (44),36-38
 4. Rejniak R.,(2009) Podstawy teoretyczne programu Fred goes net, Serwis Informacyjny. Narkomania, 1 (45),
 5. Rejniak R., (2009) Profilaktyka selektywna. Program wczesnej interwencji FreD goes net cz1. „Problemy Narkomanii” 2, 95-102
 6. Rejniak R., (2009) Program wczesnej interwencji FreD goes net, podstawy teoretyczne i pierwsze doświadczenia cz2.. „Problemy Narkomanii” 3, 77-87
 7. Rejniak R.,(2009) Realizacja zajęć z młodzieżą w ramach programu „FreD goes net”, Serwis Informacyjny. Narkomania , nr 2 (46) 2009 ,14-19
 8. Rejniak R.,(2011) Marihuana – za i przeciw. Działanie oraz wpływ marihuany na funkcjonowanie i zachowanie człowieka, Serwis Informacyjny Narkomania, 4 (56),19-25
 9. Rejniak R.,(2011) Program wczesnej interwencji Fred goes net, ABC programów profilaktycznych, Remedium, 12, 16-17
 10. Rejniak R., Chojecki D., (2012) Ewaluacja etapu pilotażowego programu Fred goes net, Remedium, 01,16-17
 11. Wasilewska-Ostrowska K. red(2012) Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych zagrożeń. Rejniak R. rozdział: Profilaktyka selektywna i wskazująca w programie wczesnej interwencji FreD goes net, 251-256, wyd. Bydgoszcz
 12. Rybczyńska-Abdel-Kawy D. red.(2012) Narkomania w zmieniającym się świecie. Wybrane aspekty. Praca zbiorowa. Rejniak R., rozdział Program wczesnej interwencji FreD goes net jako program profilaktyki selektywnej i wskazującej Zielona Góra,187-207
 13. Rejniak R.,(2013) Z parku do programu FreD goes net. Świat problemów 1,
 14. Rejniak R.,(2013) Nastoletni hazardziści”. Świat problemów 5, 25-30
 15. Rejniak R.,(2014) Dialog motywujący w pracy z młodzieżą. Świat problemów,7,31-35
 16. Rejniak R.,(2016) Ocena skuteczności programu FreD goes net, Serwis Informacyjny Narkomania, 2(74),18-25
 17. Rejniak R.,(2016) Czy wczesna interwencja jest skuteczna?, Świat problemów,6, 27-35
 18. Rejniak R.,(2018) Nałogowi oglądacze – binge watching . Magazyn Psychologiczny Charaktery nr 6(257) ,30-33
 19. Rejniak R,.(2018) Binge watching. Serwis Informacyjny Uzależnienia nr 3 (83) s.28-31
 20. Rejniak R.,(2019) Dialog Motywujący jako metoda działania we wczesnej interwencji profilaktycznej. Przegląd Pedagogiczny 1/2019,
 21. Rejniak R.,(2021), Profilaktyka zachowań ryzykownych w czasie pandemii. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 1 (93) 2021
 22. Rejniak R.(2021) Zdrowie psychiczne młodzieży w czasie pandemii COVID-19. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 2 (94) 2021
 23. Borsich S.,Rejniak R., (2021) Proces motywacji do zmiany w wyniku wczesnej interwencji profilaktycznej wobec młodzieży używającej substancji psychoaktywnych, Przegląd Pedagogiczny nr 2/2021
 24. Kuna M.,Rejniak R.,Siudem A.,Siudem I. (2021) Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Recenzja naukowa: prof.dr.hab. I. Niewiadomska Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyd. Nowa Kuźnia Lublin
 25. Rejniak R.(red)(2022) Wczesna interwencja FreD goes net dla młodych osób używających alkoholu i narkotyków. Podręcznik dla realizatorów. Bydgoszcz wyd.Czarno-Biała

 

Media

Wywiady i audycje tematyczne:

 • w czasopismach i gazetach: Newsweek, Świat Wiedzy, Gazeta Lekarska, Primum non nocere, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska, Express Bydgoski.
 • w radiu: RMF FM, TOK FM, Polskie Radio PiK
 • w telewizji: Telewizja Polska pr. 1, 2, TVP pasma regionalne, TVN, TVN Style, TTV
 • w internecie: Onet.pl, Portal Farmaceutyczno-Medyczny (PFM), Poradnia internetowa: narkomania org.pl, Portal PROFNET, portale psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne