Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii jest jedną z najstarszych i największych organizacji ogólnopolskich zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii i innym uzależnieniom. PTZN wyróżnia się ogromnym doświadczeniem merytorycznym i niemałym dorobkiem naukowym. Organizacja powstała oficjalnie w 1983 roku. W swej historii PTZN organizowało liczne konferencje naukowe, międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne, wydało publikacje i czasopisma popularno-naukowe, broszury informacyjne, ulotki i plakaty, z których najbardziej znanym jest Biuletyn Informacyjny – Problemy Narkomanii. W okresie swej działalności, w apogeum rozwoju, PTZN miało ponad 40 oddziałów terenowych w całym kraju i ponad 1200 członków. W szeregach członków i w Radzie Naukowej organizacji działały takie osoby, jak: Prof. dr hab. J. Kocur (psychiatra), Prof. dr hab. D. Rybczyńska (pedagog), Prof. dr hab. M. Dąbkowski (psychiatra dzieci i młodzieży), dr hab. A. Dietrich-Muszalska (psychiatra), dr A. Markiewicz (pedagog, rektor KWSH). W swej historii PTZN zawdzięcza swoją aktywność wielu liderom i postaciom, dla których ważna była ochrona młodego pokolenia przed skutkami zażywania narkotyków. Byli to nieżyjący już: R. Ulicki (harcerz, autor tekstów, artysta, poseł na sejm), dr E. Andrzejewska (psychiatra, założycielka ośrodka dla dzieci i młodzieży) czy J. Fiałkiewicz (wieloletni Dyrektor Biura ZG PTZN).

Obecnie funkcjonuje ok. 30 oddziałów terenowych PTZN, które prowadzą 2 ośrodki reahabilitacyjno-readaptacyjne dla młodzieży używającej substancji, poradnie ambulatoryjne, oddziały dzienne, świetlice socjoterapeutyczne i punkty konsultacyjne. Oddziały w Katowicach i Zielonej Górze prowadzą akredytowane przez KBPN Studium Terapii Uzależnień dla przyszłych terapeutów uzależnień. Wiele oddziałów prowadzi programy rekomendowane: program Unplugged, program wczesnej interwencji FreD goes net, Program Wsparcia Rodziny i CANDIS.

Oddział PTZN w Bydgoszczy powstał w 1986 roku, ale niestety w roku 1989 działalność została zawieszona. Ponownie reaktywowany w roku 1995, nieprzerwanie funkcjonuje do dziś, będąc jednym z najaktywniej działających oddziałów PTZN nie tylko w regionie, ale w całym kraju. Pracami oddziału od 1995 roku kieruje Robert Rejniak, który w latach 2002-2015 był również wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego w Warszawie.

Do celów PTZN należy przede wszystkim przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, zaburzeniom behawioralnym oraz skutkom używania środków psychoaktywnych, w tym niepełnosprawności. PTZN realizuje także działalność w zakresie szeroko rozumianej kultury, sztuki, sportu, rekreacji czy wypoczynku dzieci i młodzieży. Do celów organizacji należy także ochrona i promocja zdrowia, dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne, ekologię, a także edukacja, nauka, oświata, wychowanie i pomoc społeczna.

Wyżej wymienione cele PTZN mogą być realizowane przez zadania takie, jak:

  • kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez edukację w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zaburzeniom behawioralnym;
  • współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi oraz z organami administracji rządowej i przeciwrządowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zaburzeniom behawioralnym;
  • przedstawianie organom państwowych trudności i potrzeb w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
  • występowanie do organizacji i instytucji państwowych o pomoc w realizacji potrzeb osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem;
  • organizowanie we współpracy z organizacjami i instytucjami społecznymi, państwowymi, międzynarodowymi oraz zagranicznymi wspólnych przedsięwzięć w celu przeciwdziałania uzależnieniom;
  • współpraca z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę, leczenie, resocjalizację i zwalczanie przestępstw wynikających z uzależnień;
  • inicjowanie uchwalania aktów prawnych zmierzających do ograniczenia uzależnień;
  • ułatwianie pomocy osobom uzależnionym oraz ich otoczeniu;
  • inicjowanie społecznych ruchów osób zainteresowanych działalnością na rzecz PTZN.

Liczba odwiedzin podstrony: 2360
Dzisiaj: 5
Liczba odwiedzin strony: 227779