Szkolenie dla nowych realizatorów programu FreD

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące  nowych realizatorów programu FreD goes net. Szkolenie jest realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, a jego ukończenie prowadzi do uzyskania certyfikatu uprawniającego do prowadzenia programu FreD.

Szkolenie odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 19-22 września 2023 r.

Program FreD jest programem wczesnej interwencji skierowanym do młodzieży używającej narkotyków okazjonalnie lub szkodliwie (profilaktyka wskazująca i selektywna). Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.

Oficjalna strona programu: http://programfred.pl/     

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie realizatorów do prowadzenia zajęć wczesnej interwencji FreD skierowanego do młodzieży używającej substancji psychoaktywnych, zgodnie ze standardami programu;
 • doskonalenie umiejętności z zakresu stosowania Dialogu Motywującego  w pracy z młodzieżą;
 • wzmocnienie współpracy osób i instytucji w zakresie wczesnej interwencji;
 • upowszechnienie rekomendowanego programu znajdującego się w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Termin szkolenia: 19-22 września 2023 r.

Miejsce  szkolenia:  Bydgoszcz

Szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia zostaną przekazane uczestnikom szkolenia drogą elektroniczną po ich zakwalifikowaniu. 

Trener: Szkolenie będzie prowadzone przez certyfikowanego instruktora FreD goes net LWL Koordinationstelle Sucht Munster i trenera Dialogu Motywującego PTDM.

Planowana liczba uczestników: 24 osoby

Priorytetem jest szkolenie osób z miejscowości, w których brakuje oferty wczesnej interwencji FreD oraz uzupełnienie kadry realizatorów w organizacjach, w których z powodów losowych nastąpiło jej zredukowanie.

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • osoby, które mają możliwość i są zdecydowane realizować program;  
 • osoby zatrudnione w placówce tj. poradnia, punkt konsultacyjny, ośrodek profilaktyki lub będące w stałej współpracy z organizacją pozarządową realizując działania z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych;
 • osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań / programów profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (w tym np. współprowadzenie programu FreD);
 • osoby posiadające umiejętności pracy grupowej z młodzieżą;
 • osoby posiadające wykształcenie wyższe mające zastosowanie w profilaktyce uzależnień od substancji psychoaktywnych (preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, szkolenie w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień). Dopuszcza się osoby z wykształceniem średnim o ile posiadają certyfikat instruktora terapii uzależnień.

Wymagania dotyczące placówki, w której planowane jest rozpoczęcie programu:

 • placówka dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi do prowadzenia zajęć grupowych;
 • placówka jest realizatorem programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w szczególności działań adresowanych do młodzieży używającej narkotyków;
 • placówka deklaruje, że będzie realizować program FreD;
 • placówka prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami tj. szkoła, policja, sąd;
 • w szczególności zapraszamy placówki z województw, w których brakuje aktywnych realizatorów i program jest mało dostępny (http://programfred.pl/placówki);
 • niedopuszczalne jest realizowanie programu w szkołach i placówkach stacjonarnych, np.: w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, internatach, bursach, ośrodkach terapeutycznych, szpitalach.

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

 • termin nadsyłania zgłoszeń do upływa 10 września 2023 roku;
 • zgłoszenia osób powinny być dokonane przez placówkę, w której osoby są zatrudnione;
 • w ramach jednej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie dwie osoby (w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość przyjęcia tylko jednej osoby z danej placówki);
 • każde poprawnie wypełnione zgłoszenie zostanie rozpatrzone; 
 • zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.

Przyjęcie na szkolenie:

 • o zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań;
 • kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia;
 • organizator PTZN zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które poprzez KCPU sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów;
 • wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie do dnia 12 września 2023;
 • w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu osoba zakwalifikowania zobowiązana jest do poinformowania organizatora o rezygnacji w terminie do dnia 13 września 2023 po tym terminie opłata wpisowa nie zostanie zwrócona.

Formularz zgłoszenia na szkolenie [kliknij poniżej aby wypełnić]

https://forms.gle/BHJYj4G2o3fh7ygZ9

Koszty uczestnictwa w szkoleniu:

Organizator Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii pokrywa koszty szkolenia w ramach środków pozyskanych z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach Narodowego Programu Zdrowia – Zadanie „Szkolenia dla nowych realizatorów programu FreD”, które obejmują:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały dydaktyczne i pomoce do prowadzenia zajęć wczesnej interwencji „FreD goes net”,
 • koszty noclegów w hotelu i Sali,
 • całodzienne wyżywienie (obiad, przerwy kawowe, kolacja).

Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie opłatę wpisową w wysokości: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), którą po zakwalifikowaniu należy w ciągu 3 dni wpłacić na konto: 55 1020 1475 0000 8402 0226 3788

w tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko – opłata za szkolenie

Koszty dojazdu na szkolenie pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.

Dane kontaktowe organizatora:

e-mail: fred-szkolenie@wp.pl

tel.787261392

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy

ul. Gajowa 43 85-087 Bydgoszcz