Ogłoszenie o szkoleniu dla nowych realizatorów FreD goes net Łódź 2021

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące nowych realizatorów programu FreD goes net. Szkolenie jest rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a jego ukończenie prowadzi do uzyskania certyfikatu uprawniającego do realizacji programu FreD. Szkolenie planowane jest w Łodzi w dniach 14-17 września 2021 r.

Program FreD jest programem wczesnej interwencji skierowanym do młodzieży używającej narkotyków okazjonalnie lub szkodliwie (profilaktyka wskazująca i selektywna). Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.

Oficjalna strona programu: http://programfred.pl/     

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie realizatorów do prowadzenia zajęć wczesnej interwencji FreD skierowanego do młodzieży używającej substancji psychoaktywnych, zgodnie ze standardami programu
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu stosowania Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą
 • Wzmocnienie współpracy osób i instytucji w zakresie wczesnej interwencji
 • Upowszechnienie rekomendowanego programu znajdującego się w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Termin szkolenia: 14-17 września 2021

Miejsce  szkolenia:  Łódź

Szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia zostaną przekazane uczestnikom szkolenia drogą elektroniczną po ich zakwalifikowaniu. 

Trener: Szkolenie będzie prowadzone przez certyfikowanego instruktora FreD goes net LWL Koordinationstelle Sucht Munster oraz i trenera Dialogu Motywującego.

Planowana liczba uczestników: 14 osób

Priorytetem jest szkolenie osób z miejscowości, w których brakuje oferty wczesnej interwencji FreD oraz uzupełnienie kadry realizatorów w organizacjach, w których z powodów losowych nastąpiło jej zredukowanie.

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • osoby, które mają możliwość i są zdecydowane realizować program  
 • osoby zatrudnione w placówce, tj. poradnia, punkt konsultacyjny, ośrodek profilaktyki lub będące w stałej współpracy z organizacją pozarządową realizując działania z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych
 • osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań/programów profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (w tym np. współprowadzenie programu FreD)
 • osoby posiadające umiejętności pracy grupowej z młodzieżą
 • osoby posiadające wykształcenie mające zastosowanie w profilaktyce uzależnień od substancji psychoaktywnych (preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, szkolenie w zakresie specjalisty lub instruktora psychoterapii uzależnień)

Wymagania dotyczące placówki, w której planowane jest rozpoczęcie programu:

 • placówka dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi do prowadzenia zajęć grupowych
 • placówka jest realizatorem programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w szczególności działań adresowanych do młodzieży używającej narkotyków
 • placówka deklaruje, że będzie realizować program FreD
 • placówka prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami, tj. szkoła, policja, sąd
 • w szczególności zapraszamy placówki z województw, w których brakuje czynnych realizatorów i program jest mało dostępny (http://programfred.pl/placowki)
 • w szczególności zapraszamy placówki, które dysponują tylko jednym przeszkolonym realizatorem
 • niedopuszczalne jest realizowanie programu w szkołach i placówkach stacjonarnych, np: w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, internatach, bursach, ośrodkach terapeutycznych, szpitalach.

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

 • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 05 września 2021 roku
 • zgłoszenia osób powinny być dokonane przez placówkę, w której osoby są zatrudnione
 • w ramach jednej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie dwie osoby (w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość przyjęcia tylko jednej osoby z danej placówki)
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (po otrzymaniu go w formie pdf na podany w formularzu adres e-mail) należy w całości wydrukować, podstemplować, podpisać, przesłać w formie skanu na adres: fred-szkolenie@wp.pl – w temacie wiadomości proszę umieścić treść: „Nazwisko Imię Zgłoszenie FreD Łódź 2021”
 • każde poprawnie wypełnione zgłoszenie zostanie rozpatrzone  
 • zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone (proszę o sprawdzenie jakości oraz kompletności przesyłanych dokumentów)

Przyjęcie na szkolenie:

 • o zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań
 • kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia
 • organizator PTZN zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które poprzez KBPN sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów
 • wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na szkolenie do dnia 07 września 2021
 • w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu osoba zakwalifikowania zobowiązana jest do poinformowania organizatora o rezygnacji w terminie do dnia 10 września 2021; po tym terminie opłata wpisowa nie zostanie zwrócona

Kliknij i przejdź do formularza zgłoszeniowego

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

Organizator Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii pokrywa koszty szkolenia w ramach środków pozyskanych z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia – Projekt „Szkolenia dla nowych realizatorów programu FreD”, które obejmują:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały dydaktyczne i pomoce do prowadzenia zajęć wczesnej interwencji „FreD in the BOX”
 • koszty noclegów w hotelu i sali
 • całodzienne wyżywienie (obiad, przerwy kawowa, kolacja)

Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie opłatę wpisową w wysokości: 120 zł (stodwadzieściazłotych), którą po zakwalifikowaniu należy w ciągu 3 dni wpłacić na konto : 55 1020 1475 0000 8402 0226 3788 

w tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko – opłata za szkolenie

Koszty dojazdu na szkolenie pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.

 

Dane kontaktowe:

e-mail: fred-szkolenie@wp.pl

tel. 735221010

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy

ul.Gajowa 43

85-087 Bydgoszcz