FreD jako uzupełnienie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy nowych przepisów ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. (art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26)

Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy Prawo oświatowe, nastąpiło połączenie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Takie połączenie obu programów uwzględnia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi w zależności od potrzeb uczniów – zarówno w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom problemowym. Takim zachowaniem problemowym jest używanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki czy tzw. dopalacze).

Informujemy, że na terenie Bydgoszczy nadal można kierować młode osoby w wieku 13-19 lat, będące uczniami szkół do programu wczesnej interwencji FreD goes net. Program ten jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy MEN, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ideą programu jest wyjście z krótką, adekwatną do problemu formą edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień, skierowaną do uczniów, którzy zostali ujawnieni w związku z piciem alkoholu lub zażywaniem innych substancji. Są to zachowania będące przejawem demoralizacji, a szkoła ma prawny obowiązek podejmowania działań interwencyjnych w tym zakresie. Program FreD jest ofertą wspierającą takie działania. Jest to program bezpłatny dla uczestników.

W województwie kujawsko-pomorskim program jest koordynowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy i finansowany z dotacji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz KBPN. Na terenie Bydgoszczy jest również dofinansowany przez Miasto Bydgoszcz w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Realizacja programu oparta jest na współpracy ze szkołami, policją, służbą zdrowia czy wymiarem sprawiedliwości, które to kierują młodzież do udziału w programie. W ostatnich kilku latach odbyło się w Bydgoszczy wiele spotkań, szkoleń i konferencji wyjaśniających strukturę programu. Można się też zapoznać z zasadami programu na stronie www.kbpn.gov.pl zakładka FRED.

Program Fred goes net w Bydgoszczy jest realizowany w Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Telefony kontaktowe do realizatorów: